PRIVACY POLICY 

Love casino bonus respecteert de privacy van haar bezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben wij een beleid geformuleerd en geïmplementeerd over volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Artikel 1 – Wettelijke definitie
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”):
Love casino bonus, gevestigd te Geograaf 28, 6921 EW Duiven, Nederland.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens
1. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
2. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
3. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens van u: uw naw gegevsn bij inschrijving van onze nieuwsbrief.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zonder doel. Houd er rekening mee dat we verbonden zijn met de casino’s en merken op de site en geen van de gegevens opslaan of controleren die via onze website aan deze bedrijven worden doorgegeven.

Artikel 4 – Registratie van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot informatie
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
2. U deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@lovecasinobonus.com.
3. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waar we contact met u kunnen opnemen.
4. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.
5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens verlangen, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en met redenen omkleed verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1. U commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@lovecasinobonus.com.
2. Uw persoonsgegevens worden door onze partners niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Gegevensbewaring
De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de door de wet vastgestelde duur.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement waar de inzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen over deze voorwaarden kennis te nemen, behoudens bij toepassing van een wettelijke uitzondering.

Artikel 10 – Contact
Voor aanvragen, vragen, productinformatie of meer informatie u contact opnemen met: S Heezen, info@lovecasinobonus.com.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 januari 2019 tot nader order.